AIGUA

El coneixement de les aigües subterrànies i superficials ens permet identificar els recursos hídrics així com la seva vulnerabilitat enfront de contaminació

CAPTACIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES

Anàlisi dels aqüífers de la zona per identificar possibles captacions d’aigua

ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS

Disposar dels recursos hídrics d’una zona minimitza el risc de sobreexplotació

ASSAJOS DE BOMBAMENT I AFORAMENTS

El màxim cabal i mínim consum s’obté a partir dels assajos de bombament

CONTAMINACIÓ D’AQÜÍFERS

La contaminació dels aqüífers posa en compromís aquests recursos hídrics